Ο John Haygood ασκεί την Κινεζική Ιατρική και διδάσκει Yang Taijiquan, Chow Gar Southern Praying Mantis kung fu και QiGong στην Αθήνα από το 2010 και είναι ο επίσημος εκπρόσωπος της καταγωγής του Sifu Paul Whitrod, στην Ελλάδα.

Σπουδάσε Κινεζική Ιατρική υπό τον Sifu Whitrod (Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο), όπου έμαθε κινεζική βοτανοθεραπεία, μασάζ TuiNa και θεραπεία τραυματισμών DitDa.

Επίσης σπούδασε βελονισμό, ολοκληρώνοντας αρχικά την τυπική εκπαίδευση TCM, πριν μελετήσει το σύστημα Master Tung και τη μέθοδο Dr Tan Balance. Ωστόσο, από το 2019 ο πυρήνας της κλινικής του πρακτικής είναι η μέθοδος του Απτού Βελονισμού όπως διδάσκεται από τον Andrew Nugent-Head (ΗΠΑ) και τον μαθητή του James Cattermole (Ηνωμένο Βασίλειο).

Κατά τη διάρκεια των ετών, ο John έχει διδάξει διάφορα μαθήματα και σεμινάρια σχετικά με τη διάγνωση παλμών της κινεζικής ιατρικής, την κινεζική βοτανοθεραπεία και τη Βασική θεωρία της Κινεζικής Ιατρικής.

Ο John είναι κάτοχος πτυχίου BA και MA στη μεσαιωνική ιστορία, από το Πανεπιστήμιο της Ουαλίας, Ηνωμένο Βασίλειο.


John Haygood has been practicing Chinese Medicine, and teaching Yang Taijiquan, Chow Gar Southern Praying Mantis kung fu and QiGong, in Athens, since 2010, and he is the official representative of the lineage of Sifu Paul Whitrod, in Greece.

He studied Chinese Medicine under Sifu Whitrod (London, UK), where he learned Chinese herbal medicine, TuiNa massage and DitDa injury treatment.

John also studied acupuncture, initially completing the standard TCM training, before studying the Master Tung system, and the Dr Tan Balance Method. However, since 2019 the core of his clinical practice is the Tangible Acupuncture method as taught by Andrew Nugent-Head (USA) and his student James Cattermole (UK).

Over the years, John has taught various courses and seminars on Chinese medicine pulse diagnosis, Chinese herbal medicine and Basic theory of Chinese Medicine.

John holds a BA and a MA degree in medieval history, from the University of Wales, UK.