Φόρτωση Εκδηλώσεις

Έναρξη: 3 Απριλίου 2024  .  Λήξη:  19 Ιουνίου 2024

Ημέρες: Κάθε Τετάρτη

Ώρες:  5.30μμ – 8.30μμ

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:   

Έγγραφή: 50€

Δίδακτρα: 400€

Σε περίπτωση έγκαιρης προεξόφλησης γίνεται έκπτωση 20%

Για όλους τους σπουδαστές του N.H.S. σε περίπτωση προεξόφλησης γίνεται έκπτωση 25%

 

Ανώτατος αριθμός φοιτητών:   30 άτομα

Κατώτατος αριθμός φοιτητών: 15 άτομα

Παρέχονται σημειώσεις και πιστοποιητικό παρακολούθησης

(θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης υπογεγραμμένο από όλους τους φορείς εκπαίδευσης με αναγραφόμενες τις ώρες παρακολούθησης (credits-24) σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία

Οι απόφοιτοι της σχολής μας μπορούν να εγγραφούν (εάν το επιθυμούν) στο Επαγγελματικό Σωματείο Συμπληρωματικής Ιατρικής και Ανθρωπιστικών Σπουδών Ε.Σ.Σ.Ι.Α.Σ.

Πληροφορίες μαθήματος

Ψυχολογία της Υγείας – Health Psychology

Σκοπός του μαθήματος είναι να ενημερωθούν οι σπουδαστές και οι επαγγελματίες θεραπευτές, στο ερευνητικό και εφαρμοσμένο πεδίο της Ψυχολογίας της Υγείας. Ειδικότεροι στόχοι είναι να κατανοήσουν την έννοια της υγείας και της ασθένειας, τους ψυχοκοινωνικούς παράγοντες που τις καθορίζουν και την μεταξύ τους αλληλεπίδραση, την εφαρμογή προγραμμάτων παρέμβασης σε ατομικό και κοινοτικό επίπεδο, καθώς και τις ψυχοκοινωνικούς παραμέτρους και επιπτώσεις της χρόνιας ασθένειας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ                                                      

Θεματικές ενότητες του μαθήματος:

 • Μοντέλα – προσεγγίσεις της υγείας
 • Υγεία και Ψυχολογία της Υγείας (ορισμοί, ψυχολογία της υγείας, βιοϊατρικό και βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο).
 • Οι στόχοι της ψυχολογίας της υγείας
 • Ενσυναίσθηση
 • Δεοντολογία και συμβουλευτικές δεξιότητες
 • Stress και τρόποι αντιμετώπισής
 • Ενημέρωση του ασθενή
 • Συμπεριφορές που σχετίζονται με την υγεία
 • Παραγωγή της υγείας
 • Ο πόνος και η διαχείρισή του
 • Επικοινωνία με τον θεραπευόμενο
 • Αντιμετώπιση κρίσεων
 • Πολιτισμός και υγεία.
 • Συμπεριφορές που σχετίζονται με την υγεία (π.χ., κάπνισμα, διατροφή, κλπ).
 • Παράγοντες που καθορίζουν τις συμπεριφορές υγείας.
 • Βιοσυμπεριφορικοί παράγοντες και υγεία (προσωπικότητα, συναισθήματα, στρες και υγεία).
 • Πρόληψη ασθενειών και προαγωγή της υγείας.
 • Χρόνιες ασθένειες και οι ψυχοκοινωνικές επιδράσεις τους.

Ενδεικτική βιβλιογραφία μαθήματος:
Καραδήμας, Ε. (2005). Ψυχολογία της Υγείας. Θεωρία και κλινική πράξη. Αθήνα: Τυπωθήτω.
Παπαδάτου, Δ., & Αναγνωστόπουλος, Φ. (1995). Η ψυχολογία στο χώρο της υγείας. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
Cassidy, T. (1999). Stress, cognition and health. London: Routledge.
Cooper, C.L. (1996). Handbook of stress, medicine and health. Boca Raton: CRC Press.
Hardey, M. (1998). The social context of health. Buckingham: Open University Press.
Marks, D. et al. (2000). Health Psychology: theory, research and practice. London: Sage.
Rappaport, J., & Seidman, E. (1999). Handbook of community psychology. New York: Plenum.
Sarafino, E.P. (1999). Health Psychology. New York: Wiley.
Snyder, C.R., & Lopez, S.J. (2002). Handbook of positive psychology. New York: Oxford University Press.
Straub, R.O. (2002). Health Psychology. New York: Worth Publishers.

Καθηγητές