Φόρτωση Εκδηλώσεις

Έναρξη: 27/01/2024 . Λήξη: 16/06/2024

Ημερομηνίες: 27-28/1, 24-25/2, 30-31/3, 20-21/4, 25-26/5, 15-16/6/2024

Ώρες: 10:00πμ-4:00μμ

ΤΙΜΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ:

Εγγραφή: 100€

Δίδακτρα: 800 €

Ελάχιστη συμμετοχή τμήματος 8 άτομα

Σημειώσεις, βελόνες και διάφορα αναλώσιμα παρέχονται δωρεάν

Πληροφορίες μαθήματος

Εξάμηνη εκπαίδευση στην ΠΚΙ για φοιτητές και απόφοιτους Ηλεκτροβελονισμού ή Shiatsu

Αυτό είναι ένα μάθημα σχεδιασμένο για φοιτητές που θέλουν να προχωρήσουν από τον Ηλεκτροβελονισμό (ή άλλα παρακείμενα συστήματα) στην κινεζική ιατρική, με έμφαση στον βελονισμό.

Κατά τη διάρκεια των έξι Σαββατοκύριακων, οι μαθητές θα ολοκληρώσουν τη βασική θεωρία της κινεζικής ιατρικής, τις διαγνωστικές αρχές που επικεντρώνονται στα μυοσκελετικά προβλήματα, θα μάθουν τεχνικές και στρατηγικές βελονισμού καθώς και βασικές τεχνικές Tuina και bodywork που είναι απαραίτητες για να κάνουν μία αποτελεσματική βελονιστική θεραπεία.

Ο βελονισμός που διδάσκεται βασίζεται στη μέθοδο Tangible Acupuncture του Andrew Nugent-Head και διδάσκεται με πολύ πρακτικό και αποτελεσματικό τρόπο. Οι μαθητές εξοικειώνονται με τις βελόνες από το πρώτο σαββατοκύριακο και αυτή η έμφαση στην πρακτική εφαρμογή επιτρέπει τη βαθύτερη, εμπειρική κατανόηση της βασικής θεωρίας. Ο στόχος είναι να γίνει η θεωρία άμεσα εφαρμόσιμη και χρησιμοποιήσιμη στην κλινική εφαρμογή, αναπτύσσοντας παράλληλα αποτελεσματικές δεξιότητες βελονισμού.

Η θεωρία θα καλύψει όλες τις θεμελιώδεις έννοιες της κινεζικής ιατρικής, συμπεριλαμβανομένων της θεωρίας YinYang, της θεωρίας WuXing (πέντε φάσεις), του Qi και του αίματος, των έξι σταδίων, των οκτώ αρχών, της φυσιολογίας και παθολογίας των ZhangFu οργάνων και των έξι περιβαλλοντικών (παθογόνων) επιρροών. Θα συζητήσουμε επίσης την ιστορία της κινεζικής ιατρικής και θα προσπαθήσουμε να διαχωρίσουμε την ιατρική θεωρία και την κλινική πράξη από τις θρησκευτικές παραδόσεις και φιλοσοφίες.

Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν καλύψει:

 • Βασική Θεωρία της Κινεζικής Ιατρικής
 • Βασική διάγνωση
 • Πρόσληψη ασθενούς
 • Εισαγωγή στο QiGong
 • TuiNa/Bodywork απαραίτητο για την υποστήριξη των τεχνικών βελονισμού
 • Βελονισμός με έμφαση στη θεραπεία του μυοσκελετικού συστήματος
 • Στρατηγικές θεραπείας για τα πιο κοινά μυοσκελετικά προβλήματα

Στόχος του μαθήματος είναι να παράγει φοιτητές που θα είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τα πιο κοινά μυοσκελετικά προβλήματα και τραυματισμούς, αναπτύσσοντας παράλληλα μια βαθύτερη κατανόηση της βασικής θεωρίας της ΠΚΙ σε πολύ πρακτικό επίπεδο.


Six Month Course of Chinese medicine  for students and graduates in Electro-Acupuncture or Shiatsu

This is a course designed for students who want to advance from electro-acupuncture (or other adjacent systems) to Chinese medicine, with a focus on acupuncture.

Over the course of six weekends, the students will be introduced to the basic theory of Chinese medicine, diagnostic principles focused on musculoskeletal problems, they will learn needling techniques and strategies, and they will also learn basic Tuina and bodywork necessary for doing an effective acupuncture treatment.

The acupuncture taught is based on Andrew Nugent-Head’s Tangible Acupuncture method and it is taught in a very hands-on and practical way. The students learn how to needle from the first weekend, and this emphasis on practical application allows for deeper, empirical understanding of the basic theory. The goal is to make the theory directly applicable and usable in the clinic, while developing effective needling skills.

The theory will cover all the foundational concepts of Chinese medicine, including YinYang theory, WuXing (five phases) theory, Qi and Blood, Six Stages, Eight Principles, ZhangFu (organ) physiology and pathology, and the Six Environmental (pernicious) Influences. We will also discuss the history of Chinese medicine and will strive to distinguish the medical theory and clinical practice from the religious traditions and philosophies.

By the end of the course the students will have covered:

 • Basic Theory of Chinese medicine
 • Basic diagnosis
 • Patient intake
 • Introduction to QiGong
 • TuiNa/Bodywork necessary to support the needling techniques
 • Acupuncture with focus on treating the musculoskeletal system
 • Treatment strategies for the most common musculoskeletal issues

The aim of the course is to produce students who will be able to effectively treat the most common musculoskeletal problems and injuries, while developing a firm grasp of the basic theory of Chinese medicine at a very practical level.

Καθηγητές